Verksamhet och mål

Vision

Vi på Vitbjörkens förskola strävar efter att varje barn på vår förskola ska bli rustade för framtiden och ges möjlighet att utvecklas till sitt allra bästa jag!

Detta gör vi genom att arbeta för att varje barn utvecklar en tilltro på den egna förmågan, ges möjlighet att ingå i en social gemenskap, utvecklar en nyfikenhet och ett intresse för hur fysisk rörelse och kost påverkar vår hälsa samt lär dem värna om vår gemensamma natur och miljö.

Hälsa och livsstil

Vi arbetar för att redan under barnens tidiga levnadsår väcka barnens intresse och nyfikenhet för hälsa och rörelse på olika sätt under lekfulla former.

Fysisk aktivitet, stunder för avkoppling och utevistelse är naturliga inslag i vår förskolas vardag. Skogen i närområdet gör det möjligt för oss att använda oss av den för både motorisk aktivitet, avkoppling och för att väcka barnens intresse för natur och miljö.

På förskolan serveras en varierad och näringsriktig kost. Nästan alla barn går i förskola och äter många av sina måltider där. Förskolan har därför en unik potential för att främja goda matvanor hos barn. I förskolan kan barn, oberoende av föräldrars socioekonomi, få möjlighet och stöd i att utveckla goda matvanor. Måltidssituationen i förskolan, där barn äter tillsammans med pedagoger och andra barn, ger möjligheter att skapa egna konkreta erfarenheter och få rollmodeller att följa.

I vårt hälsofrämjande arbete ingår det även att arbeta med barnens psykiska hälsa och välmående. En viktig del i arbetet med den psykiska hälsan är vårt värdegrundsarbete.

Värdegrundsarbete

Alla barn på Vitbjörkens förskola ska ges förutsättningar att utvecklas till sitt allra bästa jag. Vi arbetar för att barnen i vår verksamhet ska känna trygghet, lust att utforska, leka och lära samt känna tilltro till sin egen förmåga.

Förskolan arbetar systematiskt med att stärka barnens självkänsla, att våga stå i centrum och våga säga ifrån. Alla människors lika värde samt olikheter som tillgång, är en del i värdegrunden och utgör basen i värdegrundsdiskussionen som förs i verksamheten. Värdegrunden ska genomsyra all verksamhet inom förskolan. Med detta menar vi att ömsesidig respekt för rättigheter och skyldigheter skall prägla umgänget mellan alla individer i verksamheten oavsett ålder, kön, etnisk tillhörighet och religion. 

Natur och miljö

Förskolans gård erbjuder barnen rika möjligheter till att upptäcka naturen. Närheten till skogen gör det även möjligt för oss att kontinuerligt gå dit tillsammans med barnen. I skogen arbetar vi bl.a för att barnen ska utveckla kunskaper om allemansrätten, upptäcka årstidsväxlingar och för att barnen ska få uppleva skogens möjlighet till lek, rörelse och avkoppling.

Att uppleva naturen och samtala om miljön och hur de påverkar varandra är en självklarhet på förskolan. Vi sopsorterar och går till sopstationen tillsammans med barnen vilket gör att de får lära sig genom konkreta upplevelser.